infoblokk kedv final RGB KA

Okány Község Önkormányzata Okány Község Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé. Letöltés

A Közbeszerzési Hatóság honlapján megjelent a "Okány község szennyvízcsat. hálózatának FIDIC PIROS KÖNYV szerinti és szennyvíztiszt. telepének FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatainak ellátása a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0005 keretében" című hirdetmény


A tervezett építési beruházás lényeges jellemzőit, feltételeit tartalmazó  tájékoztató letölthető az alábbi helyről:
http://kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_27286_2014/

Békési Hulladékgyűjtő Kft.

5630 Békés, Verseny u. 4.  Tel-fax.:66/411-366

                                                                    66/643-523

 

Szemétszállítási napja téli időszakban kéthetente csütörtökön, nyári időszakban minden héten csütörtökön történik.

 

Szemétszállítási napok Okányban 2015-évben.

 

          Január 08, 22,                        Július 02, 09, 16, 23, 30,

          Február 05, 19,                      Augusztus 06, 13, 21, 27,

          Március 05, 19,                     Szeptember  03, 10, 17, 24,

          Április 02, 09, 16, 23, 30      Október 01, 15, 29,

          Május  07, 14, 21, 28,           November 12, 26,  

          Június 04, 11, 18, 25,            December 10, 24,

 

Szemétszállítási rend változása

2015-ben Okányban:

 

2015 augusztus 20 csütörtök helyett 2015 augusztus 21 péntek

 

Szállítási napokon az ürítés folyamatos

 

Kérjük Önöket, hogy a szemétgyűjtő edényeket

szállítási napokon reggel 6.30 órára szíveskedjenek

a közterületre kitenni.

Okány Község Képviselő-testülete november 20-án meghozott 13/2014. (XI. 20.) számú rendeletében szabályozta az állam által támogatott tűzifa támogatás részletes feltételeit

A rendelet értelmében támogatás nyújtható az Okány község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárok részére, aki

a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén 150 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A kérelem elbírálásakor előnyt élvez az, aki

a) aktív korúak ellátására, vagy

b) időskorúak járadékára, vagy

c) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

A támogatást kérelemre lehet igénybe venni!!!

 

Fontos tudnivalók:

A kérelem benyújtására nyitva álló időszak: 2014. december 1-15. (hétfő)

A határidő elmulasztása jogvesztő!!!

 

Az igénylőlapot a Polgármesteri Hivatalban Szabó László ügyintézőnél lehet benyújtani.

 

A képviselő-testület a támogatásról legkésőbb 2014. december 19. napjáig dönt.

Az önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát, 2015. január 1-től 10 munkanapon belül, a rendelkezésre álló készletnek szerint, de legkésőbb 2015. február 15-éig szállítja ki a támogatottak részére.

A szállítási költség az önkormányzatot terheli.

A rendelet és az igénylőlap letölthető: ITT

E.ON Adventi pályázat közösségeknek

 

"Az adventi készülődés mindenki számára szeretetteljes, örömteli időszak, ilyenkor egyre fontosabbá válnak az együtt töltött percek.

Hiszünk benne, hogy közös energiával az ünnep még szebb lehet, ezért a karácsonyi készülődés jegyében az E.ON országos pályázatot hirdet E.ON Advent néven, melyre kisközösségek jelentkezését várjuk."

A pályázat részletes információit az www.eonadvent.hu-n érhetik el akik szeretnének jelentkezni.

Haszonbérleti Pályázati Felhívás

 

Okány HU33-209-33 pályázati azonosító számú eljáráshoz

Célja családi gazdaságok kialakítása és megerősítése, továbbá az álattenyésztési tevékenység ösztönzése, az állattenyésztés termőföld igények biztosítása.

 

Részletes tájékoztató letöltése:

Ide kattintva

Meghatalmazás letöltése:
Ide kattintva

 Tájékoztató

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

 • Kérjük, hogy a pályázati űrlapon minden Önt érintő kérdésre válaszoljon, írja alá és az adatok megfelelő igazolása érdekében az itt leírtakat figyelmesen olvassa el.
 • Felhívjuk a figyelmét, hogy a pályázati űrlapon a felsőoktatási intézmény teljes, hivatalos nevét adja meg, rövidítést nem fogadunk el!
 • Kérjük, hogy pályázatát és a csatolandó dokumentumokat szíveskedjen borítékban benyújtani.

 

A pályázatra vonatkozó valamennyi informácó a www.emet.gov.hu internetes oldalon „Bursa Hungarica” cím alatt  tekinthető meg.

 

A pályázó szociális körülményeinek igazolására az alábbi dokumentumokat fogadjuk el és vesszük figyelembe a pályázati kérelem értékelésénél:

 1. 1.Személyes adatait a pályázati adatlapon kérjük megadni

      A pályázati adatlap eléréséhez az EPER-Bursa Elektronikus rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben.

  Elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

              

 A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak a csatolandó kötelező mellékletekkel együtt.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

 1. 2.Személyi igazolvány másolata, lakcím kártya másolata, amelyen a pályázó igazolja, hogy állandó lakcíme Okányba van bejelentve.
 2. 3.Eltartók (szülők/gondviselők) igazolása:
  1. 1.Ha munkaviszonyban van:
   1. 1.1.Eltartók az előző hónap nettó átlagkeresetének kereseti kimutatása (munkáltatói igazolás vagy fizetési jegyzék, vállalkozók és őstermelők esetében  őstermelői igazolvány, az előző évi  jövedelemről kiállított NAV igazolást kérünk.  2013 év/nettó egy hóra kiszámítva).
   2. 1.2.Ha az eltartó nem nyújtott be adóbevallást, az NAV-tól erre vonatkozó nemleges igazolást kérünk.
 1. 3.2.Ha az eltartó álláskereső
  1. 2.1.A munkaügyi központtól kapott álláskeresési támogatás összegére vonatkozó határozat és szelvény.
  2. 2.2.Ha az eltartó nem részesül támogatásban, akkor a munkaügyi központ erre vonatkozó igazolását kérjük (regisztrált álláskereső).
  3. 2.3.Alkalmi munkából származó jövedelem igazolása.  
  4. 3.3.Ha az eltartó nyugdíjas vagy rokkantnyugdíjas:
   1. 3.1.Nyugdíjas részéről a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott, az ellátás összegéről szóló éves igazolás (zöld összesítő) és a kérelem benyújtását megelőző hónap szelvénye vagy bankszámlakivonat fénymásolata
   2. 3.2.Özvegyi nyugdíj és árvaellátás esetén ugyanezek az igazolások szükségesek.
   3. 3.3.Amennyiben az eltartó özvegyi nyugellátásban részesül szükséges a munkaviszonyból származó jövedelem vagy az esetleges munkanélküliség igazolása is.
   4. 3.4.A rokkantnyugdíj és a rendszeres szociális (rokkantsági) járadék összegének igazolása.
   5. 4.Ha az eltartó főállású anya, akkor erről (MÁK szelvény) igazolás szükséges.
   6. 5.Az ápolási díj összegét igazoló szelvény, és az azt megállapító határozat fénymásolata.
   7. 6.Válás esetén a bírósági végzés fénymásolata, valamint a gyermektartás összegét megállapító bírósági határozat illetve peren kívüli megegyezés esetén az ezt tartalmazó dokumentum másolata, a tartásdíj átutalását igazoló egy hónapnál nem régebbi bizonylat. A gyermektartásdíj hiányáról a gyermektartási kötelezettség foganatosításáról szóló határozat, vagy a megszüntetését elrendelő végzés másolata szükséges.
   8. 7.A szülők különélése esetén: a szülők akkor tekinthetők különélőknek, ha lakcímük különböző, és ezt lakcímkártyával igazolják.
   9. 8.Elhalt eltartó esetén árvasági igazolás vagy az elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolata.
 2. 4.Ha a pályázó önfenntartó
  1. 1.Az eltartók és a pályázó közjegyző előtt tett nyilatkozata arról, hogy a kérelmező önfenntartó (az igazolás nem lehet 1 évnél régebbi!). Önfenntartó kérelmező esetén a saját jövedelemről szóló hivatalos kimutatás.
  2. Rokkantságot megállapító határozat fénymásolata, valamint a rokkantnyugdíj és a rendszeres szociális (rokkantsági) járadék összegének igazolása.
  3. 3.A pályázó fogyatékosságáról szóló, a fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított igazolás.
  4. 4.Betegségéről szakorvosi igazolás.

A pályázóval egy háztartásban együtt élők igazolása

 1. 4.5.Testvérek, egyéb hozzátartozók igazolása:
  1. 5.1.testvérek születési anyakönyvi kivonat fénymásolata, 16. év fölött iskolalátogatási igazolás
  2. 5.2.Egy háztartásban élő nagykorú testvér esetén jövedelemigazolás, tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolás, illetve munkanélküliségének igazolása (a 2. pontban felsoroltak alapján),
 2. 5.Az egy háztartásban élők minden egyéb rendszeres havi jövedelme.

Az igények elbírálása során a polgármesteri hivatal a kérelmező által közölt adatokat, tényeket valamint a szociális helyzetet környezettanulmány során ellenőrizheti.

 

 

A pályázati dokumentáció letöltése:

Regisztráció: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

© 2015 Kreatív-Webmester. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.