Tájékoztató a szociális tüzifa támogatásról

Tájékoztató a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Tisztelt Okányi Lakosok !

Okány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít azon személy részére, akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének -130 %-át, egyedül élő esetén 150 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén, illetve amennyiben kétséges, hogy a kérelmező rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, környezettanulmány készítése szükséges.

A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.

A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul az önkormányzatnál biztosított formanyomtatványon.

A kérelmeket 2014. január 17. napjáig lehet az Okányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület a támogatásról legkésőbb 2014. január 31. napjáig dönt.

Egy személynek vagy családnak adható tűzifa mennyisége 0,5-3 m3 lehet.

A polgármester a tűzifa kiszállításáról 2014. február 1-jétől kezdődően 10 munkanapon belül gondoskodik, melynek költségei az önkormányzatot terhelik.

A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.

Filmvetítéssel zárult a Színház és Filmpedagógai Fejlesztő Tábor

Filmvetítéssel és közös ebéddel zárták a gyermekek és oktatók a nyáron lezajlott Élő Színházi Irodalom - Színház és Filmpedagógai Fejlesztő Tábort.

Ugyan már majdnem két hónapja, hogy véget értek a nyári foglalkozások, de az oktatók gykori elfoglaltsága miatt csak most zárult le hivatalosan a tábor.
A szeptember 21-én tartott kis összejövetelen a gyerekek megtekinthették egy összevágott filmben az egész tábor anyagát, majd minden diák egy-egy példányt vehetett át,  DVD formájában Kovács Gábor Dénes színész pedagógustól aki egyben a GNM szinitanoda és a programsorozat szakmai vezetője is, illetve Fekete Zoltán polgármestertől.

A majd két órás művet jó kedvvel és nagy érdeklődéssel tekintették megy a jelenlévők.

A filmezés után egy finom ebédre voltak hivatalosak a meghívottak.

V.R.

Szüreti Bál 2013

SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL 2013 OKÁNY

2013. október 5-én

Felvonulás kezdete 12 óra

 

 

 

Megállók:

1.       Rákóczi u. – Hunyadi u.
2.       Hunyadi u. – Sport u.
3.       Pásztorormányi híd
4.       Dobó K. u. – Sugár u.
5.       Bartók B. u. – Sugár u.
6.       Kossuth u. – Vasút u.
7.       Ady E. u. – Bacsó B. u.
8.       Vasút  u. – Vésztői u.
9.       Vándor Csárda
10.     Szociális Otthon

 

 

 

 

 


Bál kezdete 20 óra

A mulatsághoz a talpalávalót biztosítja: Sztojka Tibor  zenekara

Belépő: 300 Ft

Mindenkit szeretettel várunk!

Kedves Volt Okányi Diákok!

Az Okányi Iskola jelenlegi pedagógusai és az iskolavezetés 2013. szeptember 14-én egy baráti találkozót szervez az Okányban végzett diákok számára. Lehetőséget biztosítunk osztálytalálkozók lebonyolítására is. Lehet találkozni a volt iskolatársakkal, idősebb és fiatalabb korosztályokkal, egykori és jelenlegi pedagógusokkal.

A nap programját a következőképpen tervezzük:

1600 1800 : Gyülekező; Osztálytalálkozók; az „Iskolamúzeum” megtekintése

1800 : Az 50 éve végzett diákok köszöntése;

  Zenés műsor a jelenlegi és a volt diákok közreműködésével

1900 : Vacsora (marhapörkölt, sült csirkecomb körettel)

2000 : Tánc, beszélgetés hajnal 2-ig.

2200 : Tombolahúzás

Elérhetőségek:

Iskola Tel: 06-66- 488-105, vagy

 06-20-5577127 - Székely Attiláné

Személyesen mindenki számára nem áll módunkban meghívót küldeni.

Szeretnénk, ha ismerősei, volt osztálytársai között népszerűsítené a rendezvényünket, s minél többen eljönnének!

Ne hagyjuk ki ezt a ritka alkalmat a találkozásra!

Szeretettel várjuk!

 

Tisztelettel:       

             Az iskola tantestülete és alapítványa

 

Bár naponta meg lehet mászni egy-egy vermet;

naponta föl lehet zuhanni a csúcsra!

Az ember, úgy látszik avégre termett,

hogy mit elért: keresse újra meg újra…” (Fodor Ákos)

A települési önkormányzatok képviselő-testületének a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer áttekintése céljából évente átfogó értékelést kell készítenie május 31-ig. Erről a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdése rendelkezik.

A 2011 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése. (pdf)

 

BÉKÉS MEGYEI

KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

 

 

Településünkön, ahogy az ország keleti felében szinte mindenhol, az elmúlt évek katasztrófavédelmi eseményei kapcsán folyamatosan védekezési feladatok ellátására volt és lesz szükség mind a téli, mind pedig a tavaszi vizek kártételei elleni védekezés idején, illetve a rendkívüli időjárási helyzetek kezelése során.

A sikeres védekezés egyik alapfeltétele, hogy a hivatásos védekezők mellett kellő számú helyi lakos is részt vegyen a védekezési munkálatokban.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben (továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) foglaltak szerint minden nagykorú, öregségi nyugdíj korhatárt el nem ért a településen tartózkodó személy polgári védelmi kötelezettsége alapján – a mentességek kivételével – köteles a határozatom szerint részt venni a település azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataiban.

A mentési feladatokra történő felkészülés érdekében a civil, karitatív és egyéb a védekezésbe bevonható szervezetinek elméleti kiképzésére, katasztrófavédelmi felkészítésére kerül sor a településen.

A kötelezettség alatt álló lakosságából a katasztrófavédelmi törvényben kapott felhatalmazásom alapján kijelöltem egy esetleges védekezés esetére a polgári védelmi szolgálatba beosztásra kerülő állampolgárok körét.

Az elmúlt évben személyes kiértesítési módszerrel kerültek, ebben az évben pedig telefonos riasztással kerül végrehajtásra a beosztott személyek riasztási gyakorlata.

A katasztrófavédelmi felkészítéssel és riasztási gyakorlattal kapcsolatosan tájékoztatom a lakosságot, hogy 2012. június 06.-án a mentési feladatokba bevonható szervezetek kiképzésére, valamint a településen megalakított polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlatára kerül sor.

A riasztási gyakorlat célja, a lakosságból megalakított és határozattal ellátott települési polgári védelmi szervezet tájékoztatása, illetve a riasztásban érintettek gyakoroltatása, valamint a beosztottak személyes adatainak a pontosítása.

Annak érdekben, hogy a polgári védelmi szervezetbe beosztottak elérhetőségei biztosítottak legyenek, az önkormányzatnak folyamatosan naprakész adatbázissal kell rendelkezzen, 2012. június 06.-án a Polgármesteri Hivatal dolgozói telefonon hívják fel a beosztott állampolgárokat adataik pontosítása céljából, annak sikertelensége esetén személyesen otthonaikban keresik fel az érintetteket.

A gyakorlat végrehajtása során katasztrófavédelmi feladatok tényleges végrehajtására nem kerül sor, a riasztás ellenőrzése és az adatok egyeztetése történik.

A településünkön élők és azok értékeinek védelme közös érdekünk, ezért kérem az Önök szíves együttműködését most és egy esetleges veszélyes esemény kezelése esetén a jövőben is!

Dátum: Okány, 2012. május 15.

                                                                                                    Fekete Zoltán sk.

                                                                                                       polgármester

2010. augusztus 19-én délelőtt10. órától került megrendezésre az Okányi Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében az Államalapításunk ünnepe. E szép napon ismételten átadtuk az Okány Községért kitüntető címet, melyet Kincses Károlyné általános iskolai tanár vehetett át a faluban végzett kulturális és tanári munkásságáért. Ezt követően a Szeghalmi Mazsorett Csoport vezetésével a jelenlévők átvonulhattak a felújított Könyvtár elé, ahol Fekete Zoltán polgármester és Varga József műszaki előadó beszámolt az átadásra kerülő beruházásokról, melyek összértéke, több mint 108 millió forint. Elsőként a Községi Könyvtárt nyitották meg a látogatók előtt, majd a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve az idősek nappali ellátását szolgáló intézmény ajtaja tárult fel a érdeklődők számára és már birtokba is vehették az okányi idős emberek. A harmadik nyertes projekt a Napközi konyha volt, melynek kibővítését nyertük el. E jeles nap képeit megtekinthetik a Galériában. Fekete Zoltán polgármester

A Sarkadi Kistérségben lévő települések közül Zsadány, Biharugra, Geszt, Körösnagyharsány és Okány települések közösen az év elején pályázatot nyújtottak be a „Közösségi közlekedés fejlesztése a komplex programmal kezelendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” című pályázati kiírásra.

A projekt az öt településnek 106.159.242 Ft-ot eredményezett, melyből Okány összesen 26.075.008 Ft, fordíthat a Kossuth utcai buszmegálló pár kialakítására, ebből az önerő 2.045.243 Ft és a vissza nem térítendő támogatásösszege 24.029.765 Ft.

A pályázati összegből az iskolánál kialakításra, kerül egy gyalogátkelőhely figyelmeztető sárga villogó fénnyel, és egy köztéri óra, ami segíti majd a lakosságot és az utazni vágyókat.

Mivel a pályázat gesztora Zsadány község, így a közbeszerzési eljárást ők fogják lebonyolítani és kivitelezőt kiválasztani, akik a munkálatokat hiánytalanul teljesítik.

A közbeszerzési eljárást követően a munkálatok várhatóan ez év őszén kezdőnek meg.

Természetesen az utasforgalom zökkenőmentesen fog továbbra is működni.

Helyszínrajz, az átalakításról:

 

 

Fekete Zoltán

polgármester

 

 

A tavalyi év folyamán az önkormányzat pályázatot nyújtott be, mint leghátrányosabb helyzetű kistérségben lévő település egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére.

A pályázat beadását követően, az orvosi rendelők felújítására 46.604.535 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert meg a község.

A beruházás látványos formát ölt hamarosan és ezt a lakosok is tapasztalhatják, mert az orvosi, a védőnői és fogorvosi rendelők jelentős változáson mennek keresztül.

Az épület tetőszerkezete megújul, illetve új cserép kerül rá. Az elhasználódott nyílászárók, a szárazkapu bejáró, és a várókba vezető ajtók szintén cserére várnak és nemes vakolattal burkolják az épületet. A meglévő akadálymentes útvonalat lefedik, illetve a szomszédban lévő üres telekre akadálymentes parkoló épül. A várókban csempeburkolat fedi majd a falakat, és modern padok fogadják a betegeket.

Átalakításra kerül a fűtésrendszer, így az eltérő rendelési időkből adódó túlfűtések elkerülhetők lesznek.

A projekt lehetőséget biztosított arra is, hogy a helyi orvosok minél korszerűbb eszközökkel, és szélesebb skálán tudjanak gyógyítani. Így az eszközökre a projektből több mint 6 és fél millió forintot tudunk fordítani. Többek között korunk követelményeinek megfelelően EKG készülék, ér doppler, hőlégsterilizátor, digitális magasság és súlymérleg, vérnyomásmérők, csecsemőmérleg, különböző fogorvosi eszközök, vizsgálópamlag, felül fagyasztós hűtők, stb. kerülnek beszerzésre. A beruházás kivitelezőjét közbeszerzési eljáráson kell kiválasztani, akinek ez év december 31-ig kell elvégezni az itt írt munkálatokat.

A felújított rendelőket, és eszközöket így legkésőbb január 1-vel ez év végén teljes egészében igénybe vehetik az okányi lakosok.

A kivitelezés során a rendelések folyamatosan működnek, azonban az építkezéssel járó kellemetlenségek (zaj, por, zsúfoltság) elkerülhetetlen velejárói lesznek ezen időszaknak.

Fekete Zoltán

Polgármester

12. oldal / 12

© 2015 Kreatív-Webmester. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.