Pályázat az Okányi Gondozási Központ gondozási központ vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján

pályázatot hirdet az Okányi Gondozási Központ gondozási központ vezető

(magasabb vezető) munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 21/A. § (4)
bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. szeptember 01-től 2021. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5534 Okány, Kossuth u. 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okirat szerinti szakszerű és törvényes működtetése, vezetése, zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése, az
intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Az intézmény alaptevékenysége:

- Fogyatékossággal élők nappali ellátása
- Idősek nappali ellátása

- Család és gyermekjóléti szolgáltatások
- Szociális étkeztetés
- Házi segítségnyújtás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény valamint annak végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet (4. sz. melléklet) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott felsőfokú végzettség, elsősorban: szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, mentálhigiénikus

-       Legalább 3 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

-       Szociális szakvizsga vagy annak a megbízást követő két éven belüli megszerzésére történő kötelezettségvállalás.

-       Büntetlen előélet,

-       Cselekvőképesség.

-       Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező státusz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó területen szerzett 5 év vezetői gyakorlat.

-       Szociális szakvizsga.

-       Felhasználói szintű ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-       részletes szakmai önéletrajz,

-       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

-       az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

-       iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

-       szakmai gyakorlat igazolása,

-       nyilatkozatai:

  • pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik,
  • hozzájárul ahhoz, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja pályázatát, vagy kéri zárt ülés tartását,
  • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
  • amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, úgy annak megszerzését a megbízás, kinevezés kezdő időpontjától számított kettő éven belül vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szívós László polgármester nyújt, a 66/488-100-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak Okány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére
történő megküldésével (5534 Okány, Kossuth utca 16.)

A pályázat elbírálásának határideje:

2016. augusztus 15.

A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi, majd a pályázatokról Okány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.hu

www.okany.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást sikertelennek
nyilvánítsa.

© 2015 Kreatív-Webmester. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.