Pályázat civil szervezetek részére

Okány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a CIVIL SZERVEZETEK 2018 ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRA. A pályázat feltételeit és az elszámolás rendjét, valamint a benyújtáshoz szükséges formanyomtatványokat a 11/2017. (III. 30.) önkormányzati civil rendelet tartalmazza.

A részletes pályázati kiírást az alábbi cikket megnyitva találják.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet

a civil szervezetek 2018. évi működési és céljellegű támogatására

I. A pályázat célja:

Okány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 11/2017. (III. 30.) rendeletében (a továbbiakban: Ör.) meghatározott pénzügyi támogatás nyújtása az okányi székhelyű - vagy okányi tagszervezettel is rendelkező - civil szervezetek és sportegyesületek számára.

II. Rendelkezésre álló pályázati forrás:

A pályázat kiírásakor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2 442 000 Ft.

III. Pályázók köre, jogosultsági feltételek:

Önkormányzati támogatásban csak a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény alapján jogképességgel rendelkező, legalább a támogatás benyújtását megelőző évben már nyilvántartásba vett és tényleges tevékenységet folytató olyan civil szervezet részesíthető, amely

 1. közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
 2. tagjainak létszáma legalább 10 fő, valamint

a tevékenységét ténylegesen Okányban folytatja.

Nem nyújthat be pályázatot olyan szervezet

 1. amely csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll;
 2. amelynek köztartozása van;
 3. amelyek a támogatás igénylését megelőző 5 évben országgyűlési vagy önkormányzati választás során jelöltet állítottak, vagy jelölt érdekében kampánytevékenységet végeztek
 4. amely olyan tevékenységet végez, melynek támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja, valamint
 5. pártok, politikai tömegmozgalmak, a munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, a biztosító egyesületek.

IV. A pályázat keretében támogatandó célok:

 1. A civil szervezetek működési költségeinek támogatása a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális ellátás, továbbá a természeti és épített környezet megóvása, az egészséges életmód, az esélyegyenlőség, a közbiztonság javítása, a művészetek és a hagyományápolás, valamint a sport terén végzett tevékenység során.
 2. Rendezvényekhez, programokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó pénzbeli támogatás az 1. pontban meghatározott tevékenységi körön belül elsősorban azon programok, rendezvények, pályázatok megvalósításához, amelyek a szervezet tagságán túl a település lakosságának részvételi lehetőségével valósulnak meg.

V. Pénzügyi, adminisztratív feltételek:

A támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.  

VI. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:

Pályázni kizárólag az Ör. 1. melléklete szerinti Támogatási kérelemmel lehet

A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a kérelmező nevét, székhelyét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vételi számát, közhasznú jogállás esetén az erről szóló rendelkező végzés számát, a nyilatkozattételre jogosult személy megnevezését;
 2. a kérelmező számlavezető pénzintézetének nevét és számlaszámának megjelölését, amelyre a támogatás összege utalható;
 3. a támogatás felhasználásának célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget;
 4. a támogatás felhasználására vonatkozó részletes költségvetést, pénzügyi tervet;
 5. az önrész mértékét;
 6. az önkormányzati és az állami adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást a kérelmező köztartozásmentességéről (Amennyiben a pályázó szervezet a pályázat benyújtásakor szerepel a NAV által vezetett Köztartozásmentes adózók [KOMA] adatbázisában úgy az állami adóhatóság által kiállított adóigazolás benyújtása nem szükséges);
 7. a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,
 8. a kérelmező nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról;
 9. a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy megfelel a külön jogszabályban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
 10. a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenség és érintettség esetleges fennállásáról;
 11. a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló letétbe helyezéséről szóló bírósági igazolást (Amennyiben a pályázó szervezet az Országos Bírósági Hivatal felé a tárgyévet megelőző év beszámolóját benyújtotta és az a pályázat benyújtásakor megtalálható az Országos Bírósági Hivatal interneten elérhető adatbázisában, úgy a bírósági igazolás benyújtása nem szükséges).

A pályázati adatlap átvehető az Okányi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán (3. számú iroda), valamint letölthető Okány Község honlapjáról.

A pályázatokat a kötelezően csatolandó mellékletekkel és az Ör. 2. melléklet szerinti Nyilatkozattal és az Ör. 4. melléklete szerinti Adatlappal együtt kell - 1 példányban, zárt borítékban - Okány Község Polgármesteréhez címezve, ajánlott küldeményként postára adni, vagy az Okányi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán (3. számú iroda) leadni. A borítékra a következő szöveget kell ráírni: "civil szervezetek támogatása 2018."

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2018. MÁJUS 22.

A kérelmező egy alkalommal - legfeljebb 8 napos határidő tűzése mellett - hiánypótlásra hívható fel. A kiírásnak nem megfelelő, hiányosan benyújtott pályázat (támogatási kérelem) érvénytelen.

VII. A pályázatok elbírálása, szerződéskötés:

A támogatás odaítéléséről az Ügyrendi és Gazdálkodási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-­testület dönt május hó 30. napjáig. A képviselő-testület a döntését nem indokolja. A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.

Az elbírálás során előnyt jelent, ha a rendezvény, a program, a pályázat

 1. együttműködésben, civil összefogás keretében valósul meg;
 2. település lakosságát széles körben érinti;
 3. településünk hírnevét, ismertségét növeli;
 4. hagyományteremtő céllal kerül megrendezésre;
 5. a feladat ellátásával tehermentesíti a kulturális feladatokra előirányzott költségvetési keretet.

A támogatásban részesített szervezetekkel az önkormányzat – a döntést követő 15 napon belül – támogatási szerződést köt.

VIII. A támogatási összeg folyósítása:

A pénzbeli támogatás folyósítása banki átutalással történik az alábbiak szerint:

 1. a működési célú támogatás egy összegben folyósítható a tárgyév június hó 30. napjáig;
 2. a pályázati önerőre vonatkozó támogatás csak azt követően folyósítható, ha a pályázó a programhoz szükséges támogatás elnyerését a támogatási szerződés bemutatásával igazolta;
 3. a rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódó támogatás a megvalósulás tervezett időpontja előtt legfeljebb 1 hónappal korábban folyósítható.

IX. A támogatási összeggel történő elszámolás:

A támogatás csak az erről szóló döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel. Az ettől eltérő célú felhasználás csak abban az esetben lehetséges, ha a képviselő-testület ehhez előzetesen írásban hozzájárult és a támogatási szerződést ennek megfelelően módosították.

A támogatott köteles a támogatásról a megvalósított cél befejezését követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év február hó 28. napjáig tételesen elszámolni.

Az elszámoláshoz csatolni kell

 1. az abban feltüntetett adatok valódiságát igazoló bizonylatokat (pénzügyileg teljesített számlák, vagy egyéb bizonylatok hitelesített másolatát);
 2. szakmai beszámolót.

A támogatottnak a számlákat záradékolnia kell a következők szerint: a számla eredeti példányára rá kell vezetni „a számlán szereplő tétel(ek) (vagy ebből ….Ft összeg) Okány Község Önkormányzata felé elszámolva a …..számú támogatási szerződésre”, melyet a támogatott aláírásra jogosult képviselője az aláírásával hitelesít.

Az elszámolásokat az Okányi Közös Önkormányzati Hivatal erre kijelölt pénzügyi ügyintézője ellenőrzi, majd az Ügyrendi és Gazdálkodási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-­testület dönt a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadásáról.

Amennyiben a benyújtott elszámolás alapján nem állapítható meg minden kétséget kizáró módon, hogy a támogatott a támogatási szerződésben meghatározott célokra és módon használta fel a támogatást, egy alkalommal - legfeljebb 15 napos határidő tűzése mellett - hiánypótlásra hívható fel, melynek a támogatott köteles eleget tenni.

Nem támogatható és nem számolható el:

 1. továbbadott támogatás (segélyezés, tombolatárgy vásárlása);
 2. üzemanyagköltség (kivéve meghívóval és hivatalos útiszámlával ellátott utazási költség);
 3. saját tagok saját rendezvényre szóló étkezési számlája.

Amennyiben a támogatott

 1. az Ör. vagy a pályázati kiírás megsértésével, valótlan adatok közlésével, vagy más módon jogosulatlanul jutott a támogatáshoz, vagy
 2. az elszámolás benyújtását a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül elmulasztja, vagy
 3. az elszámolás során a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőn belül nem tesz eleget, vagy
 4. a támogatás összegét a szerződésben és az Ör.-ben foglalt céloktól eltérően használja fel,

köteles a támogatás összegét az önkormányzat részére az erre történt felhívástól számított 15 napon belül a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeggel együtt visszafizetni.

Az önkormányzat által nyújtott támogatások kedvezményezetteinek neve, valamint a támogatási összeg Okány Község internetes honlapján közzétételre kerül.

Okány, 2018. április 19.

                                                                     Szívós László

                                                                                                                 polgármester

© 2015 Kreatív-Webmester. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.