Okány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a CIVIL SZERVEZETEK 2018 ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁRA. A pályázat feltételeit és az elszámolás rendjét, valamint a benyújtáshoz szükséges formanyomtatványokat a 11/2017. (III. 30.) önkormányzati civil rendelet tartalmazza.

A részletes pályázati kiírást az alábbi cikket megnyitva találják.

A Kormány kezdeményezésére létrehozott szociális üdültetési rendszer, az Erzsébet-program ismét kedvezményes üdülési lehetőséget kínál nyugdíjasoknak, fogyatékossággal élőknek és nagycsaládosoknak. A pályázatok nyertesei az üdülési támogatást 2018 év végéig használhatják fel a programmal együttműködő szálláshelyeken, előzetes szállásfoglalást követően. A most megnyílt kiírásokra a nyugdíjasok és a fogyatékossággal élők november 25-ig pályázhatnak a www.erzsebetprogram.hu oldalon, érvényes regisztrációt követően, míg a nagycsaládosok számára december 1-jén nyílik meg a pályázati felület.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány ismét megnyitja szociális üdülési pályázatait a nyugdíjasok, a fogyatékossággal élők és a nagycsaládosok előtt. A pályázatokra először a nyugdíjasok és a fogyatékossággal élők jelentkezhetnek, mától egészen november 25-ig. A nagycsaládosok december 1-30. között pályázhatnak majd. Pályázatot benyújtani a korábbi évek gyakorlata szerint kizárólag elektronikusan, a www.erzsebetprogram.hu oldalon lehet, érvényes regisztrációt követően. A pályázatnyertesek a támogatást előzetes szállásfoglalást követően, 2018 év végéig használhatják fel a honlapon felsorolt, az adott pályázathoz hozzárendelt szálláshelyeken.
A pályázatokon való részvétel legfontosabb feltételei ‒ a korábbiakhoz hasonlóan ‒ nyugdíjasok esetében a legalább 60 éves kor és a legfeljebb 147.000.- forintos nyugdíj; a fogyatékossággal élőknél a legalább 18 éves életkor és a jogosultság igazolása; nagycsaládoknál pedig, hogy az egy főre jutó átlagjövedelem ne haladja meg a minimálbért.

Minden pályázati feltétel részletesen olvasható ITT: http://www.erzsebetprogram.hu/hu/hogyan-kell-palyazni

INNEN tölthető le a Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez elnevezésű dokumentum:
http://www.erzsebetprogram.hu/uploads/File/pdf_allomanyok/Hozzajarulo_nyilatkozat_2017_2018.pdf
Ezt a pályázást megelőző regisztráció során szükséges a pályázói profilba feltölteni. Fontos, hogy azok a pályázók, akik 2016-ban már létrehoztak egyéni profilt, azoknak nem kell újra regisztrálniuk, csak a korábban megadott adataikat szükséges felülvizsgálniuk. A sikeres pályázat feltétele a pályázati hozzájárulás határidőben történő megfizetése is.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 5 évvel ezelőtt egy újragondolt szociális üdülési programot és pályázati rendszert hívott életre családok, nyugdíjasok és fogyatékkal élők pihenésének támogatására. Az Erzsébet-programban 2017 végéig várhatóan meghaladhatja majd összességében az 1 millió főt azok száma, akik a program révén jelentős kedvezménnyel juthattak üdülési, pihenési lehetőséghez. Az Erzsébet-program Európában egyedülálló szociális üdültetési modell, amellyel Magyarország a szociálturizmust tekintve Európában élen jár.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 2017/2018-ban felhasználható üdülésre
- Fogyatékossággal élő pályázók számára
- Nyugdíjas pályázók számára
- Nagycsaládos pályázók számára


Forrás:        http://www.erzsebetprogram.hu

Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján

pályázatot hirdet az Okányi Gondozási Központ gondozási központ vezető

(magasabb vezető) munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 21/A. § (4)
bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. szeptember 01-től 2021. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5534 Okány, Kossuth u. 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okirat szerinti szakszerű és törvényes működtetése, vezetése, zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése, az
intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Az intézmény alaptevékenysége:

- Fogyatékossággal élők nappali ellátása
- Idősek nappali ellátása

- Család és gyermekjóléti szolgáltatások
- Szociális étkeztetés
- Házi segítségnyújtás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény valamint annak végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet (4. sz. melléklet) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott felsőfokú végzettség, elsősorban: szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, mentálhigiénikus

-       Legalább 3 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

-       Szociális szakvizsga vagy annak a megbízást követő két éven belüli megszerzésére történő kötelezettségvállalás.

-       Büntetlen előélet,

-       Cselekvőképesség.

-       Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező státusz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó területen szerzett 5 év vezetői gyakorlat.

-       Szociális szakvizsga.

-       Felhasználói szintű ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-       részletes szakmai önéletrajz,

-       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

-       az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

-       iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

-       szakmai gyakorlat igazolása,

-       nyilatkozatai:

  • pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik,
  • hozzájárul ahhoz, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja pályázatát, vagy kéri zárt ülés tartását,
  • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
  • amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, úgy annak megszerzését a megbízás, kinevezés kezdő időpontjától számított kettő éven belül vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szívós László polgármester nyújt, a 66/488-100-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak Okány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére
történő megküldésével (5534 Okány, Kossuth utca 16.)

A pályázat elbírálásának határideje:

2016. augusztus 15.

A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi, majd a pályázatokról Okány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.hu

www.okany.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást sikertelennek
nyilvánítsa.

 

Elkészült a ravatalozó felújítása és az új piactér!

 

Okány Község Önkormányzata a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapban (EMVA) meghirdetett Falumegújítás és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások jogcímre, „Ravatalozó felújítása, piac építése Okány községben” címmel pályázatot nyújtott be 2012 évben.

 A pályázatban az Okány, temetőben található ravatalozó külső és belső felújítását, valamint az Okány, Hunyadi u. 5.sz. alatti ingatlanra tervezett piac építését tűztük ki célul.

Az MVH a ravatalozó felújítására 7.070.772,- Ft , a piac építésére 14.998.570,- Ft támogatást ítélt meg. A fennmaradó költségeket az önkormányzat saját erőből biztosította, ami a ravatalozó esetében 2.036.573,- Ft, a piactér esetében 6.939.039,- Ft.

A kivitelezési munkákat közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a békéscsabai székhelyű BÓLEM Építőipari Kft nyerte meg.

A ravatalozó felújítási munkái 2013 decemberében, míg a piactér építési munkálatai 2014 augusztusában fejeződtek be.

A ravatalozó előtti tetőszerkezetet az Önkormányzat saját erőből készíttette el, melynek befejező munkálatai jelenleg is folynak. . 

 

 

Projekt neve: „Zöld napok az okányi iskolában”.

Projekt száma: KEOP-6.1.0/A/11-2011-0061

Projekt leírás (általános leírás, műszaki adatok): „Az okányi iskola prioritásként kezeli a környezetvédelem, valamint a fenntartható fejlődés és fenntartható életmódok alapjainak megismertetését mind a fiatalabb, mind az idősebb okányi lakókkal.  Okány-Sarkadkeresztúr Általános Iskola és Óvoda felmérte, hogy napjainkban mennyire fontos, hogy a környezet­tu­da­tos­sá­got szem előtt tartva alakítsa maga körül a környezetét, és ennek megfelelően kívánja az iskola tanulóinak személetét is formálni. A projekt során az okányi iskola négy szemléletformáló, fenntartható életmódról szóló rendezvényt tart az intézmény minden tanulójának, melyen a témához kap­csolódó filmet nézhetnek, előadást hallgathatnak a gyerekek, majd ki­szá­mol­hat­ják az ökológiai lábnyomukat is. Csoportfoglalkozások keretében meg­is­mer­ked­nek az alternatív energiákkal és az újrahasznosítással, valamint megbeszélik, mi­lyen apró ötletekkel, környezettudatosabb viselkedéssel tudnak otthon és az is­kolában energiát és ezzel pénzt is megtakarítani.”

Kedvezményezett neve és elérhetősége: Okány-Sarkadkeresztúr Általános Iskola és Óvoda 5534 Okány, Kossuth u. 5-9. 66/488-105

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Energia Központ Nonprofit Kft., 1134 Budapest, Váci út 45. A/6.

 

Projekt leírás (általános leírás, műszaki adatok): „Okány Község Önkormányzata elkötelezett híve a környezetvédelemnek, kiemelt döntéshozatali szempont az önkormányzatnál a lakosság környezettudatos szemléletformálása. A háztartási hulladék kb. 30 %-a komposztálható zöld hulladék, mellyel jelentős mértékben csökkenthető a hulladéklerakókba jutó hulladék mennyisége. Okány község lakosai a KEOP-6.1.0/A/09 jelű pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával ingyenesen juthatnak komposztáló ládákhoz és szakértő tanácsadásban részesülnek a ládák használatát illetően. A projekt során 250 darab 1 m3-es felületkezelt tölgyfa komposztáló láda kerül kiosztásra a lakosságnak, akik vállalják, hogy 5 évig megőrzik a ládát és komposzt előállítására használják.”

Kedvezményezett neve és elérhetősége: Okány Község Önkormányzata, 5534 Okány, Kossuth u. 16. Tel.: 66/488-100

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Energia Központ Nonprofit Kft., 1134 Budapest, Váci út 45. A/6.

A projekt összköltsége 10.010.0000.-Ft.

Támogatás összege: 9.509.500.-Ft.

Támogatás mértéke: 95%.

Pályázat azonosítószáma: KEOP-6.2.0/A/09-2010-0146

 

 

 

A DAOP – 4.1.1/C-09-2010-0001 számú pályázattal Okány Község Önkormányzata a településen működő orvosi rendelők felújítására és eszközbeszerzésére nyert támogatást.

Megítélt támogatás: 46.604.535 Ft

Támogatói döntés dátuma: 2010. augusztus 3.

Projekt megvalósításának kezdete: 2010. október 20.

Projekt megvalósítás vége: 2011. március 21.

Kedvezményezett neve és Címe:

Okány Község Önkormányzata

5534 Okány, Kossuth u. 16.

 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.

H-1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. (1359 Budapest, Pf 20. v. 1253 Bp. Pf. 568)

Telefon:  (+361) 224 3100 begin_of_the_skype_highlighting            (+361) 224 3100      end_of_the_skype_highlighting Telefax: (+361) 224 3105

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.vati.hu

 

Irányító hatóság neve és elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1077 Budapest,

Wesselényi u. 20-22.

Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Infovonal: 06 40 638-638 (474-9180)
Honlap: www.nfu.hu, www.nfu.hu/rop ih

 

 

 

A KEOP-6.2.0/A/09-2010-0062 jelű pályázat keretében Okány – Sarkadkeresztúr Általános Iskola és Óvoda támogatást nyert, melynek keretében elkészül egy 100 férőhelyes kerékpártároló az iskola udvarában, és a kis iskolában felújításra kerül egy tusoló és egy öltöző.

Megítélt támogatás: 9.983.900 Ft

Támogatói döntés dátuma: 2010. október 15.

Projekt megvalósításának kezdete: 2011. január 01.

Projekt megvalósítás vége: 2011. április 31.

 

Kedvezményezett neve és Címe:

Okány – Sarkadkeresztúr Általános Iskola és Óvoda

5534 Okány, Kossuth u. 5-9.

 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

Energia Központ Nonprofit Kft.

1134 Budapest, Váci út 45-H épület 6. emelet,
 

Irányító hatóság neve és elérhetősége:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

 

Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Infovonal: 06 40 638-638 (474-9180)
Honlap: www.nfu.hu

© 2015 Kreatív-Webmester. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.