Tájékoztató

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

 • Kérjük, hogy a pályázati űrlapon minden Önt érintő kérdésre válaszoljon, írja alá és az adatok megfelelő igazolása érdekében az itt leírtakat figyelmesen olvassa el.
 • Felhívjuk a figyelmét, hogy a pályázati űrlapon a felsőoktatási intézmény teljes, hivatalos nevét adja meg, rövidítést nem fogadunk el!
 • Kérjük, hogy pályázatát és a csatolandó dokumentumokat szíveskedjen borítékban benyújtani.

 

A pályázatra vonatkozó valamennyi informácó a www.emet.gov.hu internetes oldalon „Bursa Hungarica” cím alatt  tekinthető meg.

 

A pályázó szociális körülményeinek igazolására az alábbi dokumentumokat fogadjuk el és vesszük figyelembe a pályázati kérelem értékelésénél:

 1. 1.Személyes adatait a pályázati adatlapon kérjük megadni

      A pályázati adatlap eléréséhez az EPER-Bursa Elektronikus rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben.

  Elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

              

 A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak a csatolandó kötelező mellékletekkel együtt.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

 1. 2.Személyi igazolvány másolata, lakcím kártya másolata, amelyen a pályázó igazolja, hogy állandó lakcíme Okányba van bejelentve.
 2. 3.Eltartók (szülők/gondviselők) igazolása:
  1. 1.Ha munkaviszonyban van:
   1. 1.1.Eltartók az előző hónap nettó átlagkeresetének kereseti kimutatása (munkáltatói igazolás vagy fizetési jegyzék, vállalkozók és őstermelők esetében  őstermelői igazolvány, az előző évi  jövedelemről kiállított NAV igazolást kérünk.  2013 év/nettó egy hóra kiszámítva).
   2. 1.2.Ha az eltartó nem nyújtott be adóbevallást, az NAV-tól erre vonatkozó nemleges igazolást kérünk.
 1. 3.2.Ha az eltartó álláskereső
  1. 2.1.A munkaügyi központtól kapott álláskeresési támogatás összegére vonatkozó határozat és szelvény.
  2. 2.2.Ha az eltartó nem részesül támogatásban, akkor a munkaügyi központ erre vonatkozó igazolását kérjük (regisztrált álláskereső).
  3. 2.3.Alkalmi munkából származó jövedelem igazolása.  
  4. 3.3.Ha az eltartó nyugdíjas vagy rokkantnyugdíjas:
   1. 3.1.Nyugdíjas részéről a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott, az ellátás összegéről szóló éves igazolás (zöld összesítő) és a kérelem benyújtását megelőző hónap szelvénye vagy bankszámlakivonat fénymásolata
   2. 3.2.Özvegyi nyugdíj és árvaellátás esetén ugyanezek az igazolások szükségesek.
   3. 3.3.Amennyiben az eltartó özvegyi nyugellátásban részesül szükséges a munkaviszonyból származó jövedelem vagy az esetleges munkanélküliség igazolása is.
   4. 3.4.A rokkantnyugdíj és a rendszeres szociális (rokkantsági) járadék összegének igazolása.
   5. 4.Ha az eltartó főállású anya, akkor erről (MÁK szelvény) igazolás szükséges.
   6. 5.Az ápolási díj összegét igazoló szelvény, és az azt megállapító határozat fénymásolata.
   7. 6.Válás esetén a bírósági végzés fénymásolata, valamint a gyermektartás összegét megállapító bírósági határozat illetve peren kívüli megegyezés esetén az ezt tartalmazó dokumentum másolata, a tartásdíj átutalását igazoló egy hónapnál nem régebbi bizonylat. A gyermektartásdíj hiányáról a gyermektartási kötelezettség foganatosításáról szóló határozat, vagy a megszüntetését elrendelő végzés másolata szükséges.
   8. 7.A szülők különélése esetén: a szülők akkor tekinthetők különélőknek, ha lakcímük különböző, és ezt lakcímkártyával igazolják.
   9. 8.Elhalt eltartó esetén árvasági igazolás vagy az elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolata.
 2. 4.Ha a pályázó önfenntartó
  1. 1.Az eltartók és a pályázó közjegyző előtt tett nyilatkozata arról, hogy a kérelmező önfenntartó (az igazolás nem lehet 1 évnél régebbi!). Önfenntartó kérelmező esetén a saját jövedelemről szóló hivatalos kimutatás.
  2. Rokkantságot megállapító határozat fénymásolata, valamint a rokkantnyugdíj és a rendszeres szociális (rokkantsági) járadék összegének igazolása.
  3. 3.A pályázó fogyatékosságáról szóló, a fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított igazolás.
  4. 4.Betegségéről szakorvosi igazolás.

A pályázóval egy háztartásban együtt élők igazolása

 1. 4.5.Testvérek, egyéb hozzátartozók igazolása:
  1. 5.1.testvérek születési anyakönyvi kivonat fénymásolata, 16. év fölött iskolalátogatási igazolás
  2. 5.2.Egy háztartásban élő nagykorú testvér esetén jövedelemigazolás, tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolás, illetve munkanélküliségének igazolása (a 2. pontban felsoroltak alapján),
 2. 5.Az egy háztartásban élők minden egyéb rendszeres havi jövedelme.

Az igények elbírálása során a polgármesteri hivatal a kérelmező által közölt adatokat, tényeket valamint a szociális helyzetet környezettanulmány során ellenőrizheti.

 

 

A pályázati dokumentáció letöltése:

Regisztráció: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Okány Község Önkormányzata

                           

a  „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Okány Község Önkormányzat Napközi Otthonos Konyhája 

Élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5534 Okány, Kossuth u. 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Eltérő korcsoportú - hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő - intézményi étkeztetés szervezése, közvetlen irányítás. Térítési díjak beszedése, nyilvántartása, számlázás. HACCP előírások betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Középfokú végzettség
 • Élelmezésvezetői szakképesítés (annak hiányában vállalja, hogy önköltségén az élelmezésvezetői szakképesítést két éven belül megszerzi).

§       magyar állampolgár 

§       büntetlen előélet

§       18. életévét betöltött személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

§         szakács,

§         szakmai, legalább 3-5 év tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes, szakmai önéletrajz

§         a végzettséget igazoló iratok másolatai

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt arról, hogy büntetlen előéletű.

§  nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők     megismerhetik.

                       

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§      önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevelek másolata, nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekete Zoltán polgármester nyújt, a /06/ 66-488-100 vagy a /06/ 30-525-2764-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§     Postai úton, a pályázatnak az Okány Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5534 Okány, Kossuth u. 16.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Okány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 15.

© 2015 Kreatív-Webmester. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.